Hoá chất xử lý nước nồi hơi : AWT – 13 DISPERSANT BOILER WATER CONTROL

AWT-13 Dispersant là một hóa chất có công thức đặc biệt được sử dụng để ngăn chất rắn lơ lửng bám vào bề mặt nồi hơi bên trong và để loại bỏ cặn bùn hiện có trong nồi hơi.

Contact us (Liên Hệ)