Hoá chất diệt vi sinh xử lý nước làm mát AWT-375 Microbiocide

AWT-375 là chất diệt khuẩn hiệu quả cao dùng để kiểm soát sự phát triển của các loại động
vật có vỏ như cua, sò…, tảo biển, nấm, và các vi sinh vật sinh sôi ở các hệ thống nước biển,
chẳng hạn như ống dẫn nước biển, đồ lọc, đáy tàu, các bể ổn định, chân dàn khoan dầu trên
biển…

 

 

Contact us (Liên Hệ)