Lưu trữ của tác giả: Nhân

Thông báo : TACKING SULPHUR 2020 & IMPROVING FLEET EFFICIENCY

Từ ngày 01/01/2020 theo quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO tất cả các tàu biển sẽ phải giảm thiểu lượng lưu huỳnh oxit dưới 85% với mục đích giảm thiểu khí thải nhà kính, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường. Quy định mới của IMO sẽ […]